Помощь
Zamknąć ×
Jestem wykonawcą
Jestem wykonawcą
Jestem pracodawcą

REGULAMIN SERWISU MRÓWKI-UA
REGULAMIN SERWISU MRÓWKI-UA.COM („Regulamin”) <br> <br> 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE <br> <br> 1.1. Regulamin określa zasady dostępu i warunki korzystania z Serwisu MRÓWKI-UA.com oraz zasady świadczenia przez Administratora usług polegających na umożliwieniu zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie oraz umożliwieniu korzystania z usług dodatkowych. <br> 1.2. Serwis ma na celu umożliwienie nawiązania kontaktu pomiędzy Zlecającymi i Wykonawcami. Ogłoszeniodawcy za pośrednictwem Serwisu mogą umieścić Ogłoszenie, na które Wykonawcy mogą odpowiedzieć, wyrażając gotowość wykonania Usługi lub Zlecający mogą odpowiedzieć, wyrażając zainteresowanie Usługami oferowanymi przez Wykonawcę. <br> 1.3. Informacje zawarte w Ogłoszeniach umieszczanych w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Do zawarcia umowy dotyczącej wykonania Usług objętych Ogłoszeniem umieszczonym w Serwisie każdorazowo niezbędne jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy Wykonawcą i Zlecającym w celu ustalenia przez zainteresowane strony szczegółów i warunków wykonania Usługi. Wszelkie umowy dotyczące wykonania Usług są zawierane bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami (Zlecającym i Wykonawcą). Administrator nie jest stroną umów dotyczących wykonania Usług, a jedynie zapewnia Użytkownikom platformę komunikacyjną. <br> 1.4. Użytkownik poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki. <br> <br> 2. DEFINICJE <br> <br> 2.1. Wymienione w Regulaminie terminy, pojęcie wyrazy lub zwroty powinny być rozumiane zgodnie z poniższymi definicjami: <br> <blockquote> <ol> <li>Administrator – spółka pod firmą Mrówki UA Work sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61- 688) przy ul. Taczaka 24/103, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000605988 oraz do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia pod numerem 18423, posiadającą NIP 7831738597 oraz REGON 363891124, e-mail: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>;</li> <li>Serwis, Serwis MRÓWKI-UA.com – serwis internetowy pod nazwą MRÓWKI-UA.com, prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym <a href="http://www.mrowki-ua.com/">www.mrowki-ua.com</a>; </li> <li>Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach i w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto; </li> <li>Rejestracja – procedura polegająca na wypełnieniu przez Użytkownik formularza rejestracyjnego w Serwisie i podania danych osobowych oraz kontaktowych i otrzymaniu – po zatwierdzeniu przez Administratora – dostępu do Serwisu za pośrednictwem Konta z odpowiednimi funkcjonalnościami; </li> <li>Konto – dostępny dla Użytkownika zbiór zasobów i funkcjonalności Serwisu, oznaczony indywidualnym adresem e-mail, loginem oraz hasłem, za pośrednictwem którego Użytkownik może wprowadzać do Serwisu dane i zarządzać nimi oraz w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie; </li> <li>Profil – zbiór informacji dotyczących Użytkownika dostępnych w Serwisie; </li> <li>Ogłoszenie – wszelkiego rodzaju ogłoszenia, zapytania, oferty, zapytania ofertowe umieszczone przez Użytkownika w Serwisie niezależnie od ich nazwy i tytułu; </li> <li>Ogłoszeniodawca – Użytkownik (Zlecający lub Wykonawca) umieszczający Ogłoszenie w Serwisie; </li> <li>Zlecający – Użytkownik, który umieścił Ogłoszenie w Serwisie w związku z poszukiwaniem Wykonawcy do wykonania określonej Usługi; </li> <li>Wykonawca – Użytkownik, który może wykonać Usługę objętą Ogłoszeniem umieszczonym w Serwisie przez Zlecającego lub umieścił Ogłoszenie w Serwisie w związku z oferowaniem wykonania określonej Usługi; </li> <li>Usługa – odpłatne świadczenie czynności opisanych szczegółowo w Ogłoszeniu przez Ogłoszeniodawcę; </li> <li>Opinia – subiektywna opinia Użytkownika dotycząca współpracy z Wykonawcą lub Zlecającym, a w szczególności oceny jakości wykonanej Usługi; </li> <li>Umowa – umowa zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (Ogłoszeniodawcą, Zlecającym albo Wykonawcą), na mocy której Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na umożliwieniu utworzenia Konta, zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie, umożliwieniu wyrażenia Opinii oraz usług dodatkowych, a Użytkownik, Ogłoszeniodawca, Zlecający albo Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu, a w szczególności do uiszczenia na rzecz Administratora Opłaty; do zawarcia Umowy dochodzi w momencie zaakceptowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu podczas dokonywania Rejestracji i potwierdzenia utworzenia Konta; </li> <li>Opłata – opłata należna Administratorowi od Ogłoszeniodawcy za umieszczenie Ogłoszenia w Serwisie w wysokości i na zasadach opisanych w Regulaminie; </li> <li>Cennik – wykaz odpłatnych usług i funkcjonalności Serwisu udostępnianych Użytkownikom przez Administratora wraz z wysokością opłat za poszczególne usługi i funkcjonalności Serwisu. </li> </ol> </blockquote> 3. WARUNKI OGÓLNE KORZYSTANIA Z SERWISU<br> <br> <blockquote> <ol> <li>Regulamin określa zasady dostępu i warunki korzystania z Serwisu MRÓWKI-UA.com oraz zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników na podstawie Umowy nieodpłatnych i odpłatnych usług polegających na umożliwieniu utworzenia Konta, zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie oraz umożliwieniu nawiązania kontaktu pomiędzy Wykonawcami i Zlecającymi, dokonania wyboru Wykonawcy Usług przez Zlecającego umożliwieniu wyrażenia Opinii.</li> <li>Do korzystania z Serwisu uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji i utworzyli Konto. </li> <li>Za treść Ogłoszenia umieszczanego w Serwisie odpowiedzialny jest wyłącznie Ogłoszeniodawca, który samodzielnie redaguje jego treść przy zastosowaniu kryteriów udostępnionych w Serwisie przez Administratora. </li> <li>Treść Ogłoszenia nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzać w błąd potencjalnych Wykonawców lub Zlecających, w szczególności co do zakresu Usług, wynagrodzenia i warunków współpracy. Ogłoszeniodawca odpowiada za zgodność Ogłoszenia ze stanem faktycznym oraz za zawarcie w jego treści wszelkich informacji mogących mieć wpływ na podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy przez potencjalnych Wykonawców lub Zlecających. </li> <li>Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie powinno dotyczyć rzeczywistego zapotrzebowania Ogłoszeniodawcy i zamiaru skorzystania z Usługi objętej Ogłoszeniem. Niedopuszczalne jest przy tym umieszczania w Serwisie Ogłoszeń mających na celu jedynie zbadanie zapotrzebowania na określone Usługi oraz inne cele niezwiązane z faktycznym zapotrzebowaniem na wykonanie Usług.</li> <li>Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie publikowane treści i zapewnia, że są one zgodne ze stanem faktycznym, prawem oraz Regulaminem, a ich publikacja nie narusza żadnych praw osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa treści umieszczanych w Ogłoszeniach publikowanych w Serwisie. </li> <li>Ogłoszenie umieszczone w Serwisie jest dostępne jest dla wszystkich Użytkowników. W przypadku, gdy Użytkownik jest zainteresowany Ogłoszeniem, może samodzielnie nawiązać kontakt z Ogłoszeniodawcą za pośrednictwem Serwisu lub w innym sposób za pośrednictwem danych kontaktowych Ogłaszającego udostępnionych w Serwisie. </li> </ol> </blockquote> 4. REJESTRACJA I KONTO <br> <blockquote> <ol> <li>W celu uzyskania statusu Użytkownika w Serwisie konieczne jest dokonanie Rejestracji i utworzenie Konta w trybie przewidzianym w Regulaminie. </li> <li>W toku Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych oraz kontaktowych. Użytkownik zapewnia, że dane podane podczas Rejestracji są zgodne z prawną, aktualne i kompletne. Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać Administratora oraz pozostałych Użytkowników w błąd co do swojej tożsamości, ani nie umieszczać Serwisie danych osobowych i kontaktowych osób trzecich. </li> <li>Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik musi przejść dodatkową procedurę weryfikacji w celu aktywacji Konta. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail na podany w podczas Rejestracji adres poczty elektronicznej dotyczącą potwierdzenie Rejestracji i woli utworzenia Konta. </li> <li>W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub tożsamości Użytkownika, Administrator może uzależnić aktywację Konta i korzystanie z Serwisu od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. </li> <li>Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może zarejestrować wyłącznie jedno Konto w Serwisie. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim. </li> <li>Utworzenia Konta oraz podejmowania czynności w Serwisie przez Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do działania w imieniu tych podmiotów na podstawie odrębnych przepisów. </li> <li>Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego Konta (w tym w szczególności danych służących do logowania) oraz za działalność podejmowaną za pośrednictwem jego Konta. </li> </ol> </blockquote> 5. PUBLIKOWANIE OGŁOSZEŃ W SERWISIE <br> <br> <blockquote> <ol> <li>Użytkownik może publikować Ogłoszenia w Serwisie za pośrednictwem funkcjonalności Konta poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie. Opis Ogłoszenia powinien być zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie. </li> <li>Ogłoszenie umieszczone w Serwisie przez Ogłoszeniodawcę jest dostępne jest dla wszystkich Użytkowników. </li> <li>Ogłoszeniodawca może zmieniać i modyfikować treść Ogłoszenia w Serwisie za pośrednictwem funkcjonalności Konta. </li> <li>W przypadku, gdy Użytkownik jest zainteresowany Ogłoszeniem, może samodzielnie nawiązać kontakt z Ogłoszeniodawcą za pośrednictwem Serwisu lub w innym sposób za pośrednictwem danych kontaktowych Ogłaszającego udostępnionych w Serwisie. Zlecający i Wykonawca samodzielnie ustalają między sobą dalszą formę kontaktu, warunki współpracy oraz zawarcia umowy dotyczącej wykonania Usług. </li> <li>Publikacja Ogłoszenia umieszczonego w Serwisie kończy się w następujących sytuacjach: </li> <ol> <li>w przypadku usunięcia Ogłoszenie z Serwisu przez Użytkownika; </li> <li>w przypadku wykonania Usługi opisanej w Ogłoszeniu i wystawieniu Opinii przez Ogłoszeniodawcę; </li> <li>w przypadku usunięcia Konta przez Ogłoszeniodawcę; </li> <li>na podstawie decyzji Administratora w przypadku naruszenia przez Ogłoszeniodawcę postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, w szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnych informacji o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu lub działalności Ogłoszeniodawcy. </li> </ol> <li>Administrator ma prawo do odmowy umieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, jeżeli zawarte w nim treści naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje, prawa autorskie, prawa ochronne do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej, wprowadzające w błąd lub szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora lub Serwisu. </li> </ol> <br> </blockquote> 6. OPINIE <br> <br> <blockquote> <ol> <li>Administrator umożliwia Użytkownikom zamieszczanie za pośrednictwem Serwisu Opinii dotyczących innych Użytkowników (Zlecających i Wykonawców). </li> <li>Opinie umieszczone w Serwisie dotyczące danego Użytkownika są dostępne dla wszystkich Użytkowników. Zamieszczenie przez Użytkownika Opinii w Serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na udostępnienie jej treści oraz danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa, firma) Użytkownika. </li> <li>Opinia może dotyczyć wyłącznie współpracy podjętej pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu. </li> <li>Użytkownik umieszczający Opinię w Serwisie ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści i sformułowania w niej zawarte. Opinie powinny być rzetelne i odpowiadać stanowi faktycznemu i dotyczyć w szczególności jakości wykonanej Usługi, komunikatywności oraz dotrzymywania uzgodnień przez ocenianego Użytkownika. </li> <li>Opinia nie może zawierać: </li> <ol> <li>treści wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych, treści naruszających zasady współżycia społecznego lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów narodowych; </li> <li>treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, w tym w szczególności adresów stron internetowych lub odnośników do innych serwisów internetowych; </li> <li>danych osobowych i kontaktowych Użytkowników lub innych osób fizycznych; </li> <li>treści naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa własności intelektualnej i dobra osobiste oraz treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji; </li> <li>treści będących skutkiem porozumienia z innymi Użytkownikami lub osobami trzecimi w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność Użytkowników, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Użytkowników poprzez dodawanie nieprawdziwych Opinii lub podawanie w Opiniach nieprawdziwych ocen. </li> </ol> <li>Administrator posiada uprawnienie do usuwania Opinii w całości lub w części oraz edytowania Opinii w całości lub w części, jeżeli:</li> <ol> <li> Jest do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia sądowego; </li> <li>Opinia stanowi kolejną Opinię dotyczącą tej samej Usługi; </li> <li>Opinia dotyczy innego Użytkownika niż podlegający ocenie Użytkownik, który wykonał Usługę; </li> <li>Opinia dotyczy innej Usługi niż podlegająca ocenie Usługa wykonana przez opiniowanego Użytkownika; </li> <li>Opinia została wystawiona przez Użytkownika, który nie nawiązał za pośrednictwem Serwisu współpracy z opiniowanych Użytkownikiem; </li> <li>Opinia została wystawiona samemu sobie przez Użytkownika opiniowanego; </li> <li>Opinia została wystawiona w sposób zautomatyzowany lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego; </li> <li>Treść Opinii jednoznacznie wskazuje na pomyłkę; </li> <li>Opinia narusza postanowienia Regulaminu. </li> </ol> <li>Użytkownik, którego dotyczy Opinia ma prawo do ustosunkowania się do jej treści poprzez umieszczenie w Serwisie odpowiedzi do Opinii. </li> </ol> </blockquote> 7. OPŁATY <br> <blockquote> <ol> <li>Korzystanie z Konta oraz Serwisu jest bezpłatne, za wyjątkiem sytuacji, w których Użytkownik skorzysta z odpłatnych usług i funkcjonalności Serwisu opisanych w Regulaminie. </li> <li>Płatność za odpłatne usługi i funkcjonalności Serwisu następuje z góry, poprzez złożenie przez Użytkownika swojemu dostawcy usług płatniczych zlecenia płatniczego za pośrednictwem funkcjonalności obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Administratora (płatności pay-bylink). </li> <li>Każdy Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego zamieszczenia w Serwisie maksymalnie 2 (słownie: dwóch) Ogłoszeń. Zamieszczenie każdego kolejnego Ogłoszenia jest odpłatne na zasadach opisanych w Regulaminie i Cenniku. </li> <li>Wykaz odpłatnych usług i funkcjonalności Serwisu wraz z wysokością opłat za poszczególne usługi i funkcjonalności Serwisu znajduje się w Cenniku, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. </li> <li>Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika w każdej chwili. Zmiana Cennika jest równoznaczna ze zmianą Regulaminu. Nowy Cennik obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie na zasadach przewidzianych dla zmiany Regulaminu.. </li> </ol> </blockquote> 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ <br> <blockquote> <ol> <li>Administrator zobowiązuje się do zapewnienia należytej staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej jakości świadczonych usług. </li> <li>Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad, a w szczególności nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Serwisu i usług świadczonych na podstawie Umowy przez całą dobę. </li> <li>Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe ograniczenia dostępu do Serwisu oraz zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników. </li> <li>Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Serwisu wynikających z przyczyn technicznych, w tym związanych z koniecznością bieżącej konserwacji Serwisu. </li> <li>Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, w tym w szczególności utratę zysków lub danych, dobrego imienia i renomy, poniesione w związku z korzystaniem z Serwisu lub niemożności czasowego korzystania z Serwisu. </li> <li>Administrator nie jest stroną umów, negocjacji, uzgodnień, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Użytkownikami, wobec czego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z umieszczeniem Ogłoszenia w Serwisie, jak również za brak zawarcia takich umów pomiędzy Użytkownikami. </li> <li>Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych wskazanych przez Ogłoszeniodawcę w Ogłoszeniu, jak również za brak możliwości realizacji Usługi przez Wykonawcę. </li> <li>Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania Ogłoszeniem umieszczonym w Serwisie oraz za brak realizacji Usługi opisanej w Ogłoszeniu pomimo nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami. </li> <li>Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za to, że Zlecający lub Wykonawca zrezygnował z zawarcia umowy na warunkach wskazanych w Ogłoszeniu. </li> <li>Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne Ogłoszenia, które nie zostały usunięte przez Ogłoszeniodawcę. </li> <li>Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia danych udostępnionych przez Użytkowników w Serwisie za ich zgodą. </li> <li>W przypadku dochodzenia przez Użytkownika lub osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Użytkownik, z którego działaniem związane jest roszczenie, zobowiązuje się do naprawienia w całości szkody powstałej po stronie Administratora z tego tytułu. </li> <li>Administrator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za swoje działania i zaniechania maksymalnie do wysokości opłaty uiszczonej przez Użytkownika za skorzystanie z danej odpłatnej usługi lub funkcjonalności Serwisu. </li> </ol> </blockquote> 9. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWIKA <br> <blockquote> <ol> <li>Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem dobrego imienia, renomy i interesów Administratora. </li> <li>Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu. Korzystanie z Serwisu, dokonanie Rejestracji i utworzenie Konta jest jednoznaczne z jego całkowitą akceptacją. Użytkownik jest zobowiązany do śledzenia ewentualnych zmian Regulaminu. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po zmianie Regulaminu oznacza całkowitą akceptację zmienionego Regulaminu. </li> <li>Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Administratora opłaty za korzystanie z odpłatnych usług i funkcjonalności Serwisu na zasadach i w wysokości przewidzianych w Regulaminie i w Cenniku. </li> <li>Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane przez niego w Serwisie, w szczególności za ich prawdziwość, rzetelność, a także zgodność z postanowieniami Regulaminu, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami. </li> <li>Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania w Serwisie Ogłoszeń o charakterze wyłącznie informacyjnym. Ogłoszenia nie mogą stanowić stanowić niedozwolonej reklamy ani niedozwolonej rekomendacji do skorzystania z Usług któregokolwiek z Użytkowników.</li> <li>Użytkownik jest odpowiedzialny za treści i dane publikowane przez niego w Serwisie, a w szczególności za ich zgodność ze stanem faktycznym, prawem oraz Regulaminem oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. </li> <li>Użytkownik zobowiązany jest do podawania w Serwisie prawdziwych i aktualnych danych. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, zobowiązany jest on do ich niezwłocznej aktualizacji, nie później niż w terminie 7 dni od dnia powstania zmiany. </li> <li>Użytkownik samodzielnie odpowiada za bezpieczeństwo i ochronę loginu oraz hasła dostępu do Serwisu, a w szczególności na należyte zabezpieczenie dostępu do Serwisu i Konta. </li> <li>Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania, czynności i operacje dokonane w Serwisie za pośrednictwem jego Konta. </li> <li>Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań wpływających na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z jakichkolwiek urządzeń, programów, procedur, algorytmów, metod, automatycznych urządzeń w celu korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem i obowiązującym prawem. </li> <li>W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub obowiązującego prawa, Administrator jest uprawniony do ograniczenia dostępu Użytkownika do Serwisu w całości lub w części na określony czas. W przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub obowiązującego prawa, Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika i odmówienia mu dostępu do Serwisu na stałe. </li> </ol> </blockquote> 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE <br> <blockquote> <ol> <li>Użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Administratora w terminie 14 dni od dnia, w którym doszło do nienależytego wykonania Umowy lub od dnia, w którym miało dojść do wykonania Umowy. </li> <li>Reklamację można zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> lub w formie pisemnej za pośrednictwem korespondencji pocztowej wysłanej na adres Administratora: Mrówki UA Work sp. z o.o., ul. Taczaka 24/103, 61-688 Poznań. </li> <li>Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika będącego osobą fizyczną lub firmę bądź nazwę Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego Użytkownika związane z Kontem, a także opis zdarzenia, którego reklamacja dotyczy oraz okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. </li> <li>W przypadku, gdy dane wskazane w reklamacji są niepełne lub niejasne i wymagają uzupełnienia, Administrator zwróci się do Użytkownika o uzupełnienie reklamacji w odpowiednim zakresie. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w punkcie 10.5 Regulaminu, nie biegnie do czasu uzupełnienia reklamacji przez Użytkownika. </li> <li>Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego doręczenia. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie doręczona Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika lub w formie pisemnej na adres Użytkownika powiązany z jego Kontem. </li> </ol> </blockquote> 11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA <br> <blockquote> <ol> <li>Serwis jest własnością Administratora. Nazwa i logo MRÓWKI-UA.com mogą być wykorzystywane wyłącznie za uprzednią zgodą Administratora. </li> <li>Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu Serwisu i treści publikowanych przez Administratora, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Administratorowi. Kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań utworu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości bez uprzedniej zgody Administratora jest zabronione. </li> </ol> </blockquote> 12. POZOSTAŁE ZASTRZEŻENIA REGULAMINOWE <br> <blockquote> <ol> <li>W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Administratorowi przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie Administratora o rozwiązaniu Umowy może zostać doręczone Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika lub w formie pisemnej na adres Użytkownika powiązany z jego Kontem. </li> <li>Zabronione jest rozpowszechnianie informacji i danych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu oraz ich przekazywanie i udostępnianie innym podmiotom lub osobom trzecim. </li> <li>Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu w celu zorganizowanego pozyskiwania danych o Ogłoszeniach, szczególności w celu przekazywania ich innym podmiotom lub osobom trzecim. Informacje i dane umieszczone w Serwisie nie mogą zostać wykorzystane do stworzenia innej bazy danych lub do włączone ich do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. </li> </ol> </blockquote> 13. PRAWA KONSUMENTA <br> <blockquote> <ol> <li>Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Zasady odstąpienia od Umowy przez konsumenta, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego będący konsumentem Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, które stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.</li> </ol> </blockquote> 14. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI <br> <blockquote> <ol> <li>Administrator oświadcza, że w związku z korzystaniem z Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach przewidzianych w Regulaminie. </li> <li>Zasady i tryb przetwarzania danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Ochrony Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. </li> </ol> </blockquote> 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE <br> <blockquote> <ol> <li>Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili i w dowolnym zakresie. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od chwilu jego opublikowania w Serwisie. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem Serwisu lub poczty elektronicznej na adres powiązany z Kontem. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika zmian Regulaminu. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik ma prawo jednostronnego rozwiązania Umowy. Oświadczenie Użytkownika o rozwiązaniu Umowy może zostać doręczone Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> lub w formie pisemnej za pośrednictwem korespondencji pocztowej wysłanej na adres Administratora: Mrówki UA Work sp. z o.o., ul. Taczaka 24/103, 61-688 Poznań. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika nie przysługują mu względem Administratora żadne roszczenia. </li> <li>Korespondencja pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem we wszelkich sprawach związanych z Umową oraz korzystaniem z Serwisu będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej za pośrednictwem korespondencji pocztowej. </li> <li>Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie, poza sytuacjami, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.</li> <li>W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne lub bezskuteczne z innego powodu, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. </li> <li>Wszelkie spory związane z Umową oraz usługami świadczonymi przez Administratora za pośrednictwem Serwisu będą rozstrzygane w drodze negocjacji ugodowych. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygany przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Administratora. </li> <li>Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu. </li> <li>W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.</li> </ol> </blockquote> <br>
POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu MRÓWKI-UA.COM<br> POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI<br> („Polityka Prywatności”)<br> <br> Prywatność osób odwiedzających stronę internetową MRÓWKI-UA.COM jest dla nas bardzo istotna,<br> w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby ją odpowiednio chronić. Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi. Administrator szanuje prawo do prywatności<br> osób korzystających z Serwisu, dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność przez osoby trzecie. Działania Administratora mają na celu zagwarantowanie Użytkownikom poczucia pełnego bezpieczeństwa<br> na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa.<br> 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE<br> 1.1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych<br> przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu.<br> 1.2. Wymienione w Polityce Prywatności terminy, pojęcie wyrazy lub zwroty powinny być rozumiane<br> zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie lub w Polityce Prywatności.<br> 1.3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego<br> i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku<br> z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz<br> uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest spółka pod firmą Mrówki UA Work sp. z o.o.<br> z siedzibą w Poznaniu (61-688) przy ul. Taczaka 24/103, wpisana do rejestru przedsiębiorców<br> Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto<br> i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem<br> 0000605988, posiadającą NIP 7831738597 oraz REGON 363891124.<br> 1.4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu oraz<br> Polityki Prywatności. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce Prywatności. Korzystanie z Serwisu oraz związane z tym podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków, w których Administrator jest zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Administrator <br> informuje, że w określonych sytuacjach bez podania danych osobowych przez Użytkownika może<br> nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają.<br> 1.5. Administrator informuje, że w Serwisie mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające<br> Użytkownikom bezpośrednie przekierowanie do innych stron internetowych. Każdy z dostawców<br> gromadzi i przetwarza dane osobowe na zasadach opisanych w swojej polityce prywatności,<br> w związku z czym Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez innych dostawców politykę<br> prywatności.<br> 2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH<br> 2.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących przypadkach:<br> a. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;<br> b. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której<br> dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;<br> c. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;<br> d. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,<br> w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa<br> i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.<br> 2.2. Administratora będzie przetwarzał dane osobowe w szczególności w następujących celach:<br> a. zawarcia i realizacji Umowy z Użytkownikiem;<br> b. związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań;<br> c. udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi Użytkownika;<br> d. udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;<br> e. analitycznych i statystycznych;<br> f. zagwarantowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;<br> g. przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe;<br> h. umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych;<br> i. dostosowywania Ogłoszeń dla Użytkowników Serwisu;<br> j. monitorowania aktywności Użytkowników w Serwisie;<br> k. kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,<br> obsługą Użytkownika oraz z dozwolonymi działaniami marketingowymi;<br> l. przeprowadzania badań i analiz Serwisu;<br> m. zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;<br> n. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa.<br> 2.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:<br> a. zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);<br> b. niezbędność do wykonania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed<br> zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);<br> c. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1<br> lit. c RODO);<br> d. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych<br> przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).<br> 2.4. Dane przetwarzane przez Administratora będą przekazane dalszym podmiotom przetwarzającym<br> je na zlecenie Administratora na podstawie odrębnych umów zawartych z Administratorem wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie<br> Serwisu, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, dostawcom usług<br> zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne oraz<br> podmiotom zapewniającym Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze.<br> 2.5. Dane przetwarzane przez Administratora mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych<br> osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.<br> 2.6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia<br> celu przetwarzania lub do odwołania zgody przez Użytkownika. Administrator zastrzega sobie<br> prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów<br> w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych. Okres przetwarzania danych<br> osobowych Użytkownika jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez<br> który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:<br> a. czas obowiązywania Umowy;<br> b. przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określny czas;<br> c. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora.<br> 3. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES<br> 3.1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne,<br> w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.<br> Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.<br> 3.2. Użytkownik może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić<br> zapisywanie plików Cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików Cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie.<br> 3.3. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:<br> a. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;<br> b. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;<br> c. tworzenia statystyk;<br> d. dostosowania zawartości Serwisu do określonych preferencji Użytkownika.<br> 4. PRAWA UŻYTKOWNIKA<br> 4.1. Administrator informuje, że Użytkownik ma prawo do:<br> a. dostępu do swoich danych osobowych;<br> b. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;<br> c. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez<br> Użytkownika zgody na ich przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;<br> d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;<br> e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację Użytkownika, w przypadkach, kiedy przetwarzane dane są na podstawie prawnie<br> usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego;<br> f. przenoszenia swoich danych osobowych;<br> g. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.<br> Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.<br> 4.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownik ma<br> prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie<br> ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> lub<br> w formie pisemnej za pośrednictwem korespondencji pocztowej wysłanej na adres Administratora: Mrówki UA Work sp. z o.o., ul. Taczaka 24/103, 61-688 Poznań.<br> 4.3. W celu skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw, należy skontaktować się<br> z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a><br> lub w formie pisemnej za pośrednictwem korespondencji pocztowej wysłanej na adres Administratora: Mrówki UA Work sp. z o.o., ul. Taczaka 24/103, 61-688 Poznań.<br> 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH<br> 5.1. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państw<br> trzecich, w tym do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.<br> 5.2. Administrator oświadcza, że w przypadku przekazywania danych osobowych do państw opisanych w punkcie 5.1 Polityki Prywatności, zadba o to, aby podmioty, którym dane osobowe są<br> przekazywane dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach gwarancje te wynikają w szczególności z tego, że: (1) dane osobowe przekazywane są<br> do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych; (2) dane osobowe przekazywane są na podstawie umów zatwierdzonych przez<br> Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im<br> w Unii Europejskiej; (3) dane osobowe przekazywane są do podmiotów mających swoją siedzibę<br> w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które zostały objęte programem Privacy Shield, który zobowiązuje ich do zapewnienia podobnej ochrony w odniesieniu do danych przekazywanych pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi.<br> 6. KONTAKT<br> 6.1. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:<br> <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> lub w formie pisemnej za pośrednictwem korespondencji pocztowej wysłanej na adres Administratora: Mrówki UA Work sp. z o.o., ul. Taczaka 24/103, 61-688 Poznań.<br> 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE<br> 7.1. Administrator ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdej chwili. Polityka Prywatności<br> w nowym brzmieniu obowiązuje od chwili jej opublikowania w Serwisie. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Polityki Prywatności za pośrednictwem Serwisu lub poczty elektronicznej<br> na adres powiązany z Kontem. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika zmian Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Polityki<br> Prywatności, Użytkownik ma prawo jednostronnego rozwiązania Umowy. Oświadczenie Użytkownika o rozwiązaniu Umowy może zostać doręczone Administratorowi za pośrednictwem poczty<br> elektronicznej na adres: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> lub w formie pisemnej za pośrednictwem korespondencji pocztowej wysłanej na adres Administratora: Mrówki UA Work sp. z o.o., ul. Taczaka<br> 24/103, 61-688 Poznań. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika nie przysługują mu<br> względem Administratora żadne roszczenia.
POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu MRÓWKI-UA.COM

POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Administrator informuje, że Użytkownik będący konsumentem, na podstawie przepisów ustawy z dnia
30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
W celu skutecznego odstąpienia od umowy konieczne jest złożenie Administratorowi oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy doręczyć Administratorowi

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub w formie pisemnej za po-
średnictwem korespondencji pocztowej wysłanej na adres Administratora: Mrówki UA Work sp. z o.o.,

ul. Taczaka 24/103, 61-688 Poznań.
Konsument może skorzystać z poniższego formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Administrator informuje, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy Admini-
strator wykonał w całości usługę objętą Umową za wyraźną zgodą konsumenta (Użytkownika).

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

_________________________
(miejscowość, data)

Adresat: Mrówki UA Work sp. o.o.
ul. Taczaka 24/103, 61-688 Poznań
[email protected]

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Działając w imieniu własnym, niniejszym oświadczam, że odstępuję od Umowy o świadczenie usług
zawartej ze spółką Mrówki UA Work sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w dniu ____________________ za
pośrednictwem Serwisu MRÓWKI-UA.COM

______________________________

(imię i nazwisko konsumenta oraz podpis – jeśli oświadczenie składane jest w formie pisemnej)
Как безопасно оплатить услуги исполнителя
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Как найти хорошего исполнителя
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Что делать если заказчик не выходит на связь
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Регистрация
Авторизация и заполнение профиля
Как опубликовать задание
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.